Steun ons via testament met een legaat of een duolegaat

Sommige mensen willen een erg genereus gebaar stellen in de strijd tegen kanker, omdat ook zij overtuigd zijn van het belang van een integratieve therapie, waarbij naast de gepaste medische zorg ook aandacht voor het psychosociale welzijn de levenskwaliteit kan verhogen. Deze mensen willen  ‘A touch of Rose’ tot erfgenaam maken. Dat kan. Wees ervan overtuigd dat wat nagelaten wordt, goed terecht komt. Kijk ook naar de cijfermatige voorbeelden onderaan deze pagina.

Een legaat, beter bekend als een beschikking in een testament, is een akte waarbij een persoon, erflater genoemd, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, het geheel of een gedeelte van zijn goederen aan anderen overlaat. De erflater kan zijn testament steeds herroepen.

Er zijn drie soorten legaten:

  • Het algemeen legaat waarbij één of meerdere personen de volledige nalatenschap erven.
  • Het legaat ten algemene titel, waarbij de erflater een gedeelte van zijn goederen vermaakt, bijvoorbeeld een derde van al zijn goederen, alle roerende of alle onroerende goederen, de helft van de onroerende goederen, enz.
  • Het bijzonder legaat, waarbij de erfgenaam een som geld krijgt, een bepaald goed of een bepaalde categorie van goederen, zoals bijvoorbeeld een antieke kast of alle boeken van de overledene.

Hierop dienen wel successierechten betaald te worden. Bij een nalatenschap aan een vzw zijn die beperkt tot 8,8%.

Via de techniek van het ‘duo-legaat’, waarbij U twee begunstigden aanwijst in uw testament,  zorgt U ervoor dat de ene begunstigde de successierechten moet betalen op het legaat van de andere. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van successierechten.

Uw testament voorzien van een duo-legaat zorgt er enerzijds voor dat het legaat verkleint voor diegene die qua successierechten aan het hoogste tarief wordt belast en anderzijds dat het legaat voor de erfgenaam die een lager belastingtarief geniet, vergroot. Deze laatste betaalt immers boven op zijn eigen lage successierechten ook de hoge successierechten van de eerste.  Voor een goed doel onder de vorm van een vzw geldt dit sterk verlaagd tarief van successierechten. In het Vlaamse gewest betaalt een vzw slechts 8,8%.

Misschien bent U zo iemand? Misschien wil U met Uw laatste wilsbeschikking ook zo’n warm gebaar stellen? Wij zijn U hier erg dankbaar voor.

Denkt U hier eens rustig over na …

Voor meer informatie kan U altijd bij Uw notaris terecht, maar ook wij kunnen U verder adviseren via onze notaris. Stuur ons dan een briefje of mail op info@atouchofrose.be met Uw naam en vraag. Wij contacteren U dan zo spoedig mogelijk.

Volgend cijfermatig voorbeeld zal u snel een klare kijk geven op deze fiscaalvriendelijke manier van legateren :

In geval van een ‘gewoon’ legaat:
Mevr Goedhart heeft geen rechtstreekse erfgenamen (kinderen) en zij laat via haar testament € 125.000,00 na aan haar neef Charles en niets aan een goed doel.

Charles           

VZW

‘A touch of Rose

Betaalde

Successie-rechten

 

Legaat voor successierechten

€ 125.000,00

€ 0,00

 

45% (*) op de eerste schijf van € 75.000,00

 

€ 33.750,00

 

€ 33.750,00

55% op de tweede schijf van € 50.000,00

 

€ 27.500,00

€ 0,00

€ 27.500,00

Charles houdt over

 

€ 63.750,00

€ 0,00

€ 61.250,00

*Hoogste tarief voor neven, nichten, tantes, ooms en ‘vreemden’

In geval van een duo-legaat:

Mevrouw Goedhart laat opnieuw € 125.000,00 na. Dit keer verdeelt zij haar vermogen tussen haar neef Charles die € 75.000,00 krijgt en de vzw ‘A touch of Rose’ die  € 50.000,00 krijgt. De vzw ‘A touch of Rose’ neemt de successierechten van beide legatarissen op zich, waardoor Charles vrijgesteld wordt van het betalen ervan.

In dit voorbeeld gebruiken we de bedragen van het gewoon legaat uit bovenstaande tabel.

Mevrouw Goedhart werkt in haar testament met de techniek van het duo-legaat.
Hierdoor betaalt haar neef Charles geen successierechten, want die worden door de vzw ‘A touch of Rose’ betaald.
De vzw ‘A touch of Rose’ betaalt dus de successierechten op het deel dat Charles krijgt én de successierechten op het deel dat de vzw ‘A touch of Rose’ krijgt, tegen het voorkeurtarief voor erkende organisaties.

 

Charles         

VZW

‘A touch of Rose

                      

Betaalde

Successie-rechten

Legaat voor successierechten

€ 75.000,00

€ 50.000,00

Charles betaalt geen van successierechten

 

€ 75.000,00

   

Vzw ‘A touch of Rose’ betaalt 45% op het deel van Charles

 

 

€ 33.750,00

€ 33.750,00

Vzw ‘A touch of Rose’ betaalt 8,8%* op haar eigen deel

 

 

€ 4.400,00

€ 4.400,00

Blijft over

 

€ 75.000,00

€ 11.850,00

€ 38.150,00

Positief effect voor

 

€ 11.250,00

€ 11.850,00

€ 23.100,00

*8,8% tarief geldig in Vlaanderen

In het gegeven voorbeeld kan mevrouw Goedhart via het duolegaat € 75.000,00 aan Charles en € 11.850,00 aan de vzw ‘A touch of Rose’ nalaten.
Bij het gewoon legaat zou mevrouw Goedhart slechts € 63.750,00 nalaten aan Charles. De fiscus ontvangt dus € 23.100,00 minder. En bovendien steunde mevrouw Goedhart ‘A touch of Rose’!